โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

          เอกรัฐพัฒนาได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

3. ความโปร่งใส

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

5. นิติธรรม

6. ความยุติธรรม

7. ความยั่งยืน

 
 
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited