สารปรับสภาพดิน

     เกษตรกรสามารถนำน้ำวีนาสจากโรงงานบรรจุใส่ถัง และนำไปพ่นลงในไร่ โดยน้ำวีนาสจากโรงงานมีธาตุอาหารหลักดังนี้
      - ไนโตรเจน (N)     ประมาณ  2.0  กก./ลบ.ม.
      - ฟอสฟอรัส (P)     ประมาณ  0.2  กก./ลบ.ม.
      - โพแทสเซียม (K)  ประมาณ  0.4  กก./ลบ.ม.

 

1..อ้อย 2. งาดำ
3. ถั่วลิสง 4. ข้าวโพด
5. ข้าวฟ่าง 6. ข้าว

ความพึงพอใจของเกษตรกร

      คุณวงษ์เดือน ขุ่นเพิ่ม: "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะแตกกอมากขึ้นและใบเขียวลักษณะดี เมื่อพิจารณาจากข้อปล้องพบว่ามีการมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอดี"

   
คุณสุวรรณ์ ชำนาญรักษา : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะลักษณะใบมันและเส้นก้านขาว ดูมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี"
คุณสุดใจ สิงห์ประเสริฐ : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะใบเขียวกว่าและแตกกอไวกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ รวมทั้งการแตกกอมีจำนวนมากกว่าปีก่อนที่ไม่ได้ใช้ การระบาดของหนอนกอลดลง"
   
  คุณไพฑูรย์ เถาเอี่ยม : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะการเจริญเติบโตดี ลำต้นใหญ่สม่ำเสมอ ใบใหญ่ และใบเขียวกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้"   

การใช้น้ำวีนาสในไร่งา

          คุณเมี้ยน โหมดนาม : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะการติดฝักมากขึ้น ความยาวของก้านจากยอดก้านจนถึงฝักสุดท้ายยาวเพิ่มขึ้น และการใช้ยาฆ่าแมลงลดลงจากปกติต้องใช้ 2 ครั้ง/รอบเก็บเกี่ยว
เหลือเพียง 1 ครั้ง/รอบเก็บเกี่ยว"

ไร่งาดำ

ใช้ปุ๋ยปกติ
(ยูเรียสูตร 46-0-0)
ใช้น้ำวีนาส
ปริมาณที่ใช้

50 กก./ไร่ 9.4 ลบ.ม./ไร่
จำนวนการติดฝักโดยประมาณ

30 ฝัก/ก้าน 65 ฝัก/ก้าน
ความยาวของก้านโดยประมาณ
50 ซม. 112 ซม.
ผลผลิตโดยประมาณ
(1 ถัง = 12 กก.)

8 ถัง/ไร่
9.6 ถัง/ไร่

การใช้น้ำวีนาสในไร่ถั่วลิสง

          คุณชำนาญ และ คุณเสวก แย้มกลิ่น : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาสเพราะการเจริญเติบโตเร็วกว่า แปลงที่ไม่ได้ใช้น้ำวีนาสส่วนแปลงที่ใช้น้ำวีนาสและฟิลเตอร์เคกพบว่าแตกใบดีก้านใหญ่และติดฝักมากกว่าแปลงที่ใช้น้ำวีนาส
อย่างเดียว"

ไร่ข้าวโพด

ใช้ปุ๋ยปกติ
ใช้ปุ๋ยและน้ำวีนาส
ปริมาณที่ใช้
ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0
20 กก./ไร่ 1 ครั้ง

ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0
25 กก./ไร่ 1 ครั้ง
ใช้ปุ๋ยเคมีตามปกติ

เพิ่มน้ำวีนาส
21.8 ลบ.ม./ไร่
การเจริญเติบโต

ไม่สม่ำเสมอ สม่ำเสมอทั้งแปลง
โตเร็ว ต้นใหญ่ และใบเขียว

ผลผลิต
โดยประมาณ

(1 ถัง = 15 กก.)


65 ถัง/ไร่ 97 ถัง/ไร่

การใช้น้ำวีนาสในไร่ข้าวฟ่าง

          คุณไพฑูรย์ เถาเอี่ยม : "รู้สึกพึงพอใจและเห็นความแตกต่างกับการไม่ใช้น้ำวีนาส เพราะปี 51ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนื่องจากการติดเมล็ดน้อย ทำให้ไม่คุ้มต่อการเก็บเกี่ยว แต่หลังจากใช้น้ำวีนาสพบว่าติดเมล็ดมากและลำต้นแข็งแรง เจริญเติบโตดี"

นาข้าว

ใช้ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยและน้ำวีนาส

 

ปริมาณที่ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18
26.7 กก./ไร่ 2 ครั้ง

ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0
13.3 กก./ไร่ 2 ครั้ง
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18
13.3 กก./ไร่ 1 ครั้ง

ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0
6.7 กก./ไร่ 1 ครั้ง

น้ำวีนาส
12 ลบ.ม./ไร่

 

การติดรวง
โดยประมาณ7 - 10 รวง 14 - 15 รวง


ความสูง
โดยประมาณ63.5 ซม. 130 ซม.

ผลผลิต
โดยประมาณ


50 ถัง/ไร่ 73 ถัง/ไร่
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited