>
 
 
 

ก๊าซชีวภาพ

             
    โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของเอกรัฐพัฒนาอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ในปัจจุบันมีผู้ผลิตก๊าซชีวภาพบางรายนำน้ำวีนาส จากเอกรัฐพัฒนาไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพที่จังหวัดอ่างทอง
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพที่จังหวัดอยุทธยา
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited