ผลิตภัณฑ์หลัก
เอทานอล

เอทานอลที่ได้มี 3 เกรดได้แก่

    -เกรดอุตสาหกรรม 95.5% V/V (Industrial Alcohol)
    -เกรดE.N.A (Extra Neutral Alcohol)/ Potable Alohol 96.0% V/V
    -เกรดเชื้อเพลิง 99.85% V/V (Fuel Alcohol)

แก็สโซฮอล์

    Gasohol 91  (E10) แก็สโซฮอล์ 91 คือน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91 กับ เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
99.5 โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 9:1 หรือ น้ำมันเบนซินร้อยละ 90 และ เอทานอลร้อยละ10 โดยปริมาตร
    Gasohol 95    (E10)  แก็สโซฮอล์ 95 คือน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95กับเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
99.5 โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 9:1 หรือ น้ำมันเบนซินร้อยละ 90 และ เอทานอลร้อยละ10 โดยปริมาตร
    Gasohol E20 แก็สโซฮอล์ อี20 คือน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 กับ เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.5
โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 8:2 หรือ น้ำมันเบนซินร้อยละ 80 และ เอทานอลร้อยละ20 โดยปริมาตร
    Gasohol E85 แก็สโซฮอล์ อี85 คือน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 กับ เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ99.5
โดยปริมาตร ในอัตราส่วนน้ำมันเบนซินร้อยละ 15-25 และ เอทานอลร้อยละ75-85 โดยปริมาตร

 

 

 

 

Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited