ประวัติความเป็นมาของบริษัท

           บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด เป็นบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์
ที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยหันมาใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตรในการผลิต
พลังงานชีวภาพหรือเอทา นอล เพื่อทดแทนการนำเข้าสารเพิ่มออกเทน ในน้ำมันเบนซิน  (สาร MTBE) มีกำลังการผลิต
แอลกอฮอล์ 230,000 ลิตรต่อวัน และใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
เป็นวัตถุดิบ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ


     1.เอกรัฐพัฒนาจะผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ได้เปรียบทางด้านต้นทุน
     2.เอกรัฐพัฒนาจะค้นคว้าพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลรวมถึงนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการ
       ไปพัฒนาเพิ่มมูลค่า อย่างต่อเนื่อง
     3.เอกรัฐพัฒนาจะผลิตปุ๋ยชีวภาพจากน้ำเสียโรงงาน เพื่อตอบสนองต่อเกษตรกรนำไปปรับปรุงไร่อ้อยพืชผลการเกษตรอื่นๆ
      ให้เกิดผล ผลิตเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุด
     4.เอกรัฐพัฒนาจะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น


บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 กลุ่ม ดังนี้

 

- บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด 26 %
- บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 25 %
- KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. 20 %
- FAR EAST DISTILLERS PTE. LTD. 13 %
- TIONG AIK CORPORATION PTE. LTD. 13 %
- อื่นๆ 3 %
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited