ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์เอทานอลที่ได้มี 3 เกรด ได้แก่

   1. Industrial alcohol (95.5% V/V)

   2. Extra neutral alcohol / Potable alcohol (96.0% V/V)

   3. Fuel alcohol (99.85% V/V)

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

   1. Technical alcohol

   2. Fertilizer

   3. Fusel oil

 
 
 
 
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited