กระบวนการผลิต


กระบวนการหมัก

       สายพันธ์ยีสต์ที่ใช้ในการหมัก คือ Saccharomyces cerevisiae เป็นสายพันธ์ที่มีคุณภาพสูง จากประเทศอินเดีย ทำการเพาะเลี้ยงและขยายจำนวนให้พอก่อนส่งเข้าถังหมักโมลาสที่เจอจางแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่ถังหมัก ผ่านกระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง(Continuous- Fermentation)โดยถังหมักจำนวน 6 ถัง ยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสในกากน้ำตาลให้เป็นเอทานอล น้ำหมัก (Fermented wash) ที่ได้ จากกระบวนการหมักจะมี
เปอเซนต์แอลกอฮอล์ประมาณ 10-11 % V/V

กระบวนการกลั่น

       น้ำหมัก จะถูกส่งเข้าหอกลั่นซึ่งมีจำนวน 6 หอ เพื่อผลิต แอลกอฮอล์เกรดอุตสาหกรรมและเกรดเครื่องดื่ม

กระบวนการแยกน้ำ

       ขั้นตอนนี้ เป็นการกำจัดน้ำออกจากแอลกอฮอล์ 95 % เพื่อที่จะให้ได้เอทานอล ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ 99.8 % โดยการนำมาผ่าน
Recovery column และ Molecular sieve จำนวน 2 ชุด ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ Zeochem ประเทศ Switzerland

แหล่งพลังงานและไฟฟ้า

       พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากหม้อไอน้ำขนาด 42 ตัน/ชม. แรงดัน 34 kg/cm2 ซึ่งใช้ถ่านหินแบบซัลเฟอร์ต่ำเป็นเชื้อ เพลิงและมีตัวดักเขม่า(ESP*)เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ไอน้ำจากหม้อไอน้ำจะส่งไปยังเครื่องปั่นไฟ(Turbinegenerator)ขนาด 3 เมกะวัตต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับโรงงาน

 
การจัดเก็บและรักษาผลิตภัณฑ์

       ด้านนโยบายใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทฯมีถังเก็บจำนวน 3 ถังซึ่งเป็นถังสแตนเลสขนาดความจุรวม 12,000,000 ลิตร และมีระบบไนโตรเจนในการรักษาคุณภาพผลิตภันฑ์ก่อนจ่ายให้กับลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ

        มีการตรวจสอบด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับกากน้ำตาลจนถึงเอทานอล ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited