นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

       เพื่อให้บริษัทฯได้จัดทำ คงไว้ และดำเนินการในระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004ได้เป็นผลสำเร็จ
บริษัทฯจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานทุกระดับดำเนินการดังนี้
      1. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
      2. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ
      3. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการเพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 และสอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
      4. ป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษในด้านต่างๆ โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทบทวนอย่างต่อเนื่อง
      5. จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้ และสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกระดับสังคม และชุมชนได้รับทราบ


โครงการในอนาคต

  
   เนื่องจากเอทานอลเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น
    1.น้ำเสียจากการกลั่นเอทานอลนำไปเข้าสู่ระบบเลี้ยงเชื่อแบบไร้อากาศซึ่งระบบสามารถเปลื่อนแปลงของเสียเหล่านั้นเป็นแก็ส
    2.น้ำเสียจากการกลั่นยังคงมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำได้
    3.เซลล์ยีสตจากกระบวนการหมัก นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อาหารสัตว์
    4.การผลิต Acetic acid, Acetaldehyde, Ethyl acetate, Mono Ethylene Glycol จากเอทานอล
    5.การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid CO2) จาก CO2 ที่ได้จากกระบวนการหมักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็ง เป็นต้น

Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited