วิสัยทัศน์

    เอกรัฐพัฒนามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้ได้ปริมาณคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยสิ่ง แวดล้อมทรัพยากรมนุษย์ และสังคมไทยเป็นสำคัญ

 
 
 
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited