พันธกิจ

    เอกรัฐพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กร ที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยคุณภาพมาตรฐานโลก โดยนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานกับทรัพยากรมนุษย์อย่างกลมกลืนทั้งนี้เพื่อบรรลุประโยชน์ที่ดีอย่างสมดุลต่อลูกค้า ผู้ถือ หุ้นพลังงาน สังคม และประเทศชาติ

 

 
 
 
Copyright 2009: Ekarat Pattana Company Limited